Šiuo metu visos tėvų grupės užimtos. Registracija į rugsėjo mėn. prasidėsiančius kitus tėvų grupių susitikimus – nuo rugpjūčio 1 d.

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Privatumo pranešimas projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ tėvų mokymų dalyviams

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?
Higienos institutas
Juridinio asmens kodas 111958286,
Buveinės adresas Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius
Tel. (8 5) 262 4583
El. paštas institutas@hi.lt.

Higienos instituto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
Tel. (8 5) 206 0122
El. paštas duomenuapsauga@hi.lt.

Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
Projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ (toliau – Projektas) tėvų mokymų dalyvių asmens duomenys tvarkomi:

  1. Siekiant pagrįsti projekto išlaidų tinkamumą;
  2. Projekto grupių vadovų profesinių įgūdžių tobulinimo ir akreditacijos tikslu.

Asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktu (tai yra, asmens duomenys yra tvarkomi Higienos institutui vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas, įgyvendinant projekto sutartį).

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?
Informuojame, kad bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:
Projekto išlaidų tinkamumo pagrindimo tikslu: vardas, pavardė, telefono numeris, e. pašto adresas, giminystės ryšys (tėvai, globėjai (įtėviai));
Projekto grupių vadovų profesinių įgūdžių tobulinimo ir akreditacijos tikslu: tėvų mokymų vaizdo įrašas su garsu.
Pabrėžiame, kad dalyvavimas tėvų mokymuose yra savanoriškas, todėl į juos registruotis ir juose dalyvauti neprivalote. Jei nuspręsite juose dalyvauti, tuomet savo pirmiau nurodytus asmens duomenis pateikti privalote, nes be jų negalėsime Jūsų užregistruoti į tėvų mokymus ir sudaryti sąlygas juose dalyvauti.

Kam bus teikiami Jūsų duomenys?
Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, e. pašto adresas, giminystės ryšys (tėvai, globėjai (įtėviai)) bus teikiami VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai;
Mokymų vaizdo įrašas su garsu bus rodomas projekto partneriui iš Norvegijos „Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare“(toliau- RKBU) ir/ar programos kūrėjui „The Incredible Years“ konsultacijų metu arba video konsultacijų metu grupių vadovų profesinių įgūdžių tobulinimo ir/ar akreditacijos tikslu. Atsižvelgiant į tai, kad garso ir vaizdo įrašus peržiūrės The Incredible Years“ (JAV) ir partneris iš Norvegijos RKBU, su „The Incredible Years“ ir RKBU yra pasirašytos standartinių sąlygų, nustatytų asmens duomenų perdavimui trečiosiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB nuostatas, sutartys, kuriomis šalys susitarė asmens duomenis naudoti tik grupių vadovų akreditacijos tikslu. Sutartys saugomos Higienos institute, kur galite su jomis susipažinti.

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys?
Asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, e. pašto adresas, giminystės ryšys (tėvai, globėjai (įtėviai), kurie tvarkomi projekto išlaidų tinkamumo pagrindimu tikslu, bus saugomi 11 metų po mokymų;
Vaizdo ir garso įrašas, kuris tvarkomas projekto grupių vadovų profesinių įgūdžių tobulinimo ir akreditacijos tikslu, bus saugomas iki grupės vadovų akreditacijos pabaigos, bet ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus po mokymų.

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti?
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

  1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
  2. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
  3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
  4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis;
  5. Teisę apriboti savo duomenų tvarkymą;
  6. Teisę į duomenų perkeliamumą;
  7. Teisę nesutikti su Jūsų duomenų tvarkymu (tokiu atveju negalėsite dalyvauti tėvų mokymuose).

Informuojame, kad esant asmens duomenų tvarkymo pažeidimui, turite teisę skųsti Higienos instituto veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka.